Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R159850

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27284/S  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: FreeComNet, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 36 441 287
DEŇ ZÁPISU: 17.03.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka S , Deň zápisu 17.03.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: STAVREA-TATRY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 807, Názov obce: Veľký Slavkov, PSČ: 059 91, IČO: 36 485 110
Obchodné meno: cheNNai s r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 31 677 207
Obchodné meno: VIVID s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 46 726 641
Obchodné meno: Rijo s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 44 355 173
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: UBE, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 00 685 259

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1