Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159865

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 138/S  
OBCHODNÉ MENO: UNITRADE, v.o.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 42, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 31 603 661
DEŇ ZÁPISU: 25.03.1994
PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
2. inžinierska činnosť v stavebníctve
3. prípravné práce pre stavbu
4. inžiniersko-technické poradenstvo v dopravnom a priemyselnom stavebníctve
5. reklamná a propagačná činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Paulíny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9.mája 42, Názov obce: Banská Bystrica
Meno a priezvisko: Ing.arch. Martin Paulíny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 42, Názov obce: Banská Bystrica
Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci samostatne.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 10.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Paulíny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 42, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 24.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Vykonáva všetky úkony v mene spoločnosti smerujúce k likvidácii spoločnosti a podpisuje za spoločnosť s dodatkom "likvidátor".
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1993 v súlade s ust.  
§ 76 zák.č. 513/91 Zb.
.
Starý spis:   S.r.    406
2. .
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž-
denia, zo dňa 10.02.1998, a Dodatok č. 1.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1