Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159864

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27285/S  
OBCHODNÉ MENO: UBE, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11
IČO: 00 685 259
DEŇ ZÁPISU: 26.10.1990
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prevádzkovanie výherných a zábavných  hracích automatov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Bc. Ing. Miroslav Miho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 5385/28, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Vznik funkcie: 11.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: be4 s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: DINERO EXTRA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 166/59, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, IČO: 44 601 361
Obchodné meno: DATA_LIA spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 46 406 689
Obchodné meno: TT invest, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 36 240 893
Obchodné meno: SPAN TRANS spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 36 537 217
Obchodné meno: UniDACH SYSTEM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod slivkou 519/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04, IČO: 46 995 340
Obchodné meno: FreeComNet, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 36 441 287
Obchodné meno: nagPUR s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 45 606 251
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 17.11.1994
SKONČENIE LIKVIDÁCIE
Dátum skončenia likvidácie: 15.07.2014
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 10. 1990  podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods.1  Zákona  č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa  Hospodársky zákonník.         Stary spis: S.r.o.    238  
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia kde sa spoločníci dohodli o vstupe spoločnos-  ti UBE, spol. s r.o., do likvidácie.                                                              Stary spis: S.r.o.    238  
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2014.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2014.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.08.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1