Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159626

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 8731/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Privéefina management s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 31 392 776
DEŇ ZÁPISU: 29.03.1995
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 29.03.1995, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: CARGOfina a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 884 193
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 1097/2014, Nz 39663/2014, NCRls 40439/2014 zo dňa 22.10.2014.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1099/2014, Nz 39668/2014, NCRls 40444/2014 zo dňa 22.10.2014.
Obchodná spoločnosť Privéefina management s. r. o., so sídlom Mudroňova 26, 811 03  Bratislava, IČO: 31 392 776, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 8731/B sa z obchodného registra   

v y m a z u j e

v celom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1