Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159624

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20202/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: ORECO spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tekovská 3, Názov obce: Bratislava
IČO: 17 309 077
DEŇ ZÁPISU: 06.03.1991
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 06.03.1991, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 13.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 23.07.2014, právoplatné dňom 13.10.2014, č. k.: 33Exre/987/2005, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť ORECO spol. s r. o., so sídlom Tekovská 3, Bratislava, IČO: 17 309 077 bez likvidácie.
Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť ORECO spol. s r. o., so sídlom Tekovská 3, Bratislava, IČO: 17 309 077, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 20202/B

v y m a z u j e

z obchodného registra v celom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1