Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159623

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 58958/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: NORGO, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 36 643 025
DEŇ ZÁPISU: 17.11.2005
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 17.11.2005, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 12.06.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/169/2012,  Sro 58958/B  zo dňa 17.9.2013, právoplatné dňa 12.6.2014, ktorým bola zrušená spoločnosť bez likvidácie
Obchodná spoločnosť NORGO, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava,  IČO: 36 643 025 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 58958/B  sa vymazáva  z obchodného registra.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1