Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159622

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19382/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: KONTAKT LINE, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolískova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05
IČO: 35 769 866
DEŇ ZÁPISU: 23.07.1999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 23.07.1999, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 24.06.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/174/2012,  Sro 19382/B  zo dňa 20.9.2013, právoplatné dňa 24.6.2014, ktorým bola zrušená spoločnosť bez likvidácie
Obchodná spoločnosť KONTAKT LINE, spol. s r.o. so sídlom Kolískova 6, 841 05  Bratislava,  IČO: 35 769 866  zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 19382/B  sa vymazáva  z obchodného registra.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1