Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159621

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 64568/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Kardio-echo s. r. o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05
IČO: 45 505 357
DEŇ ZÁPISU: 20.04.2010
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 20.04.2010, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 21.08.2013
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Alena Kamenská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 21.08.2013
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Počas likvidácie koná menom spoločnosti likvidátor samostatne v rozsahu svojich práv a povinností.
SKONČENIE LIKVIDÁCIE
Dátum skončenia likvidácie: 31.07.2014
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 21.08.2013
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2014, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
Obchodná spoločnosť Kardio-echo s. r. o. v likvidácii, so sídlom Smolenická 16, 851 05  Bratislava, IČO: 45 505 357, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 64568/B sa z obchodného registra

v y m a z u j e

v celom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1