Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159620

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18910/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: GMPM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 19, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27
IČO: 35 764 937
DEŇ ZÁPISU: 30.04.1999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 30.04.1999, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.05.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/267/2012,  Sro 18910/B  zo dňa 25.10.2013 právoplatné dňa 22.5.2014, ktorým bola zrušená spoločnosť GMPM s.r.o., so sídlom Poštová 19, 900 27 Bernolákovo , IČO: 35 764 937 zapísaná v odd. Sro vo vložke 18910/B bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť GMPM s.r.o., so sídlom Poštová 19, 900 27 Bernolákovo , IČO: 35 764 937 zapísaná v odd. Sro vo vložke 18910/B sa vymazáva  z obchodného registra.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1