Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159619

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56697/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: General Cargo Service s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 44 594 810
DEŇ ZÁPISU: 07.02.2009
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 07.02.2009, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PREDAJ
Predaj časti podniku: Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 15.07.2014 medzi predávajúcim: General Cargo Service s. r. o., so sídlom Mudroňová 26, 811 03 Bratislava, IČO: 44 594 810, zapísaným v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56697/B a kupujúcim: Ferrora services s. r. o., so sídlom Mudroňová 26, 811 01 Bratislava, IČO: 45 533 016, zapísaným v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64713/B.


PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: CARGOfina a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 884 193
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. General Cargo Services s.r.o., so sídlom Mudroňova 26,  811 03 Bratislava, IČO: 44 594 810, vl.č. Sro 56697/B sa v y m a z á v a  z obchodného registra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1