Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159617

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 6698/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: FINEST spoločnosť s ručením obmedzeným       FINEST s.r.o. /v skratke/
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03
IČO: 31 369 014
DEŇ ZÁPISU: 28.03.1994
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 28.03.1994, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 14.04.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/20/2011, Sro 6698/B   zo dňa 5.3.2014, právoplatné dňa 14.4.2014, ktorým bola zrušená spoločnosť bez likvidácie
Obchodná spoločnosť FINEST spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava,  IČO: 31 369 014 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 6698/B  sa vymazáva  z obchodného registra.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1