Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159616

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 69215/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: FG Dienstleistungen s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 45 942 226
DEŇ ZÁPISU: 10.12.2010
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 10.12.2010, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 10.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.09.2014, č. k. 3K/20/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2014, bolo zastavené konkurzné konanie voči dlžníkovi: FG Dienstleistungen s.r.o., Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČO: 45 942 226, oddiel: Sro, vložka č.: 69215/B pre nedostatok majetku.
Uvedená obchodná spoločnosť sa dňom 29.10.2014 v celom rozsahu vymazáva z obchodného registra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1