Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159615

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 13634/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: ESIGA spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul.1.mája 2383/30, Názov obce: Malacky
IČO: 31 423 159
DEŇ ZÁPISU: 26.10.1992
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 26.10.1992, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 17.10.2014
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.07.2014, č.k.: 34 Exre/803/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, súd bez likvidácie zrušuje obchodnú spoločnosť ESIGA spol. s r.o., ul. 1.mája 2383/30, Malacky, IČO: 31 423 159, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13643/B.
Uvedená obchodná spoločnosť sa dňom 29.10.2014 v celom rozsahu vymazáva z obchodného registra.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1