Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159614

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45402/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: DEVELOPMENT EU s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 36 762 440
DEŇ ZÁPISU: 05.04.2007
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 05.04.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 13.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Quadis asurcing, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 46 477 063
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2014 o zrušení spoločnosti DEVELOPMENT EU s.r.o., so sídlom Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO: 36 762 440, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 45402/B bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Quadis asurcing, s.r.o..

Zmluva o zlúčení spísaná dňa 13.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 238/2014, NZ 37702/2014, NCRls 38464/2014, na základe ktorej spoločnosť Quadis asurcing, s.r.o. preberá ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a záväzky zrušovanej spoločnosti DEVELPMENT EU s.r.o..


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1