Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R159613

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40148/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: CUTMAN PRINT s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubániho 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04
IČO: 36 291 340
DEŇ ZÁPISU: 07.04.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 07.04.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 20.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: CUTMAN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 15, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 04, IČO: 35 750 081
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka  zo dňa 20.10.2014 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením.
Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1697/2014, NZ 39148/2014, NCRls 39907/2014 zo dňa  21.10.2014 sa obchodná spoločnosť CUTMAN PRINT s.r.o., Kubániho 16, 811 04Bratislava, IČO: 36 291 340, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 40148/B  v y m a z u j e  z obchodného registra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1