Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159667

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 5222/B  
OBCHODNÉ MENO: EXSTAVMAT s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 31 352 227
DEŇ ZÁPISU: 08.06.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom,
3. sprostr. obchodu s kuchynským nábytkom,
4. prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti,
8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. administratívne práce, kopírovacie služby,
10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. upratovacie a čistiace práce,
12. prenájom motorových vozidiel,
13. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
14. prenájom výpočtovej techniky,
15. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
16. prenájom bytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom,
17. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
18. vnútroštátna cestná nákladná doprava,
19. Inžinierska činnosť : Zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie...,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Drako, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 1, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 31.05.1996
Meno a priezvisko: RNDr. Ľubica Draková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 1/691, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 19.01.2009
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Drako, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čečinová 16A/15891, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 23.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti Ing. Jaroslav Drako, CSc. koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ spoločnosti  RNDr. Ľubica Draková koná v mene spoločnosti vždy spoločne s konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Drakom.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Drako, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 1, Názov obce: Bratislava, Výška vkladu: 33 193,918875 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 33 193,918875 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918875 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918875 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1992 v zmysle § 57 ods. 1 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.  10734
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.1995 na ktorom bol odsúhlasený prevod  obchodného podielu. Stary spis: S.r.o.  10734
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa  12.3.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod  obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa  31.5.1996. Spoločenská zmluva zo dňa 31.5.1996. Stary spis: S.r.o.  10734  
4. Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvoreného podľa § 115 ods. 1 Obchodného zákonníka podpísaná dňa 22.1.1997. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.1.1997 osvedčená do notárskej zápisnice číslo  N 16/97, Nz 16/97. Stary spis: S.r.o.  10734
5. Notárska zápisnica N 14/97, Nz 14/97 spísaná dňa      22.1.1997 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.              Stary spis: S.r.o.  10734
6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.08.1997. Notárska zápisnica N 98/97, Nz 95/97 spísaná dňa 01.08.1997 notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené  nové znenie spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o.  10734  
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.1997, na ktorom bola schválená zmena  obchodného mena z 2 K plus s.r.o na EXSTAVMAT s.r.o.  Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa  29.10.1997. Stary spis: S.r.o.  10734
8. Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.03.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.3.2006. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.2006.
11. Rozhodnutie jediného spoočníka zo dňa 22.05.2007.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2009.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.2.2009.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2010.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1