Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159664

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45289/B  
OBCHODNÉ MENO: Druhá Elektrárenská, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elektrárenská súp. č. 12428, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 36 758 906
DEŇ ZÁPISU: 28.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v obchode, službách a vo výrobe v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľské služby,
5. prenájom potrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
7. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
8. manažment,
9. marketing,
10. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
11. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
12. reklamná činnosť,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
16. vedenie účtovníctva,
17. automatizované spracovanie dát,
18. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
19. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, konferencií a výstav,
20. administratívne a kancelárske práce vrátane kopírovania,
21. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
22. výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Oto Bortlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 4A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 28.03.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť priebieha tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Mag. Manfred Gradl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ziegellandgasse 1b, Názov obce: Buchkirchen, PSČ: 4611, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 28.03.2007
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Elmar Hagmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Höhengasse 42, Názov obce: Kaltenleutgeben, PSČ: 2391, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 28.03.2007
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista môže konať za spoločnosť len spoločne s iným prokuristom alebo s konateľom spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj vlastnoručný podpis a dodatok označujúci prokúru.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Oto Bortlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 4A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR
Obchodné meno: Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak Gesellschaft m.b.H., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Quellenstrasse 163, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 4 316,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 316,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 05.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2008.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1