Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159632

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5353/B  
OBCHODNÉ MENO: FORESPO NR a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 47 235 071
DEŇ ZÁPISU: 22.07.2011
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. predaj nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Salkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plickova 7474/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 17.12.2012
člen, Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Babiaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 6492/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 08.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Pilát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 316/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 17.12.2012
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Žofčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 5120/30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 17.12.2012
Meno a priezvisko: Mgr. Karol Jamriška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 1520/39, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 07, Vznik funkcie: 08.04.2014
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 835 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 835 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 2967, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1118/2011, Nz 25705/2011 dňa 13.07.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 1392/2011, Nz 32512/2011 zo dňa 07.09.2011 - zmena sídla.
3. Zmena obchodného mena z FORESPO DUNAJ 5 a. s. na FORESPO NR a. s.  
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.04.2014.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1