Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159629

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4668/B  
OBCHODNÉ MENO: FORESPO BORD a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 44 512 481
DEŇ ZÁPISU: 11.12.2008
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,
3. predaj nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Salkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plickova 7474/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 17.12.2012
člen, Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Babiaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 6492/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 08.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Pilát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 316/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 17.12.2012
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Žofčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 5120/30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 17.12.2012
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Macek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 7463/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 51, Vznik funkcie: 01.06.2014
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. spravovaný správcovskou spoločnosťou PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 160 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 160 640,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 952, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou listinou formou notárskej zápisnice N 830/2008, Nz 48561/2008 dňa 11.11.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1384/2011 Nz 32491/2011 zo dňa 07.09.2011.


3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.12.2012
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1