Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R159609

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 2564/B  
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: INFRAM, a.s. - organizačná zložka Slovensko
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02
IČO: 47 855 649
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
2. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
3. výkon činnosti stavebného dozoru - stavená časť,
4. prenájom stavebných strojov,
5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
6. obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností,
7. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi - inými ako nebezpečnými odpadmi,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
10. technicko-organizačné zabezpečenie odborných kurzov, školení a seminárov, vzdelávacích akcií v rozsahu voľnej živnosti,
11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Daniel Pechar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Pruhonu 1070/25, Názov obce: Praha, PSČ: 17000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.10.2014
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Zastupuje spoločnosť samostatne vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: INFRAM a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peluškova 1407, Názov obce: Praha, PSČ: 19800, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe
Číslo zápisu:Oddiel B, vložka 4235
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:  
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Zdeněk Jeřábek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Češkovice 249, Názov obce: Blansko, PSČ: 67801, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.09.2011
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Maha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spálená 31, Názov obce: Praha, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.09.2011, Spôsob konania osoby:  
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Gross, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babická 13, Názov obce: Brno, PSČ: 61400, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.09.2011, Spôsob konania osoby:  
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spločnosť jednajú a podpisujú:  
- všetci členovia predstavenstva spoločne
- predseda predstavenstva samostatne
- riaditeľ spoločnosti, ak je zároveň členom predstavenstva samostatne


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1