Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Hlubeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chminianska Nová Ves 229, 082 23 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu: Levočska  2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2014 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/27/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok úpadcu Norbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č.229 , č.k. 1K/27/2014 a to veriteľa Ing.Marián Hlubeň, Přostejovská 68, 080 01 Prešov, ktorého prihláška v počte 1 ks(dvojmo) bola doručená správcovi po lehote na prihlasovanie pohľadávok a to v celkovej výške: 8779,83 €, počet príloh: 1, v právnej veci vyhláseného konkurzu na úpadcu Norbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č.229 a správca týmto oznamuje, že uvedená pohľadávka bola dodatočne zapísaná do zoznamu pohľadávok ako nezabezpečená pohľadávka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1