Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 356 648
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Petra Gabrišová
Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2014 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 8R/4/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, Vám ako reštrukturalizačný správca dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 356 648, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B (ďalej len „Dlžník“), oznamujem nasledovné:

In accordance with the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000, me as a restructuring trustee of the debtor VÁHOSTAV - SK, a.s., registered office Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, identification number: 31 356 648, recorded in the Business Register of the District Court Bratislava I, section: Sa, insert no.: 5996/B (hereinafter referred to as the „Debtor“), notify you as follows:

V právnej veci navrhovateľa – Dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka rozhodol Okresný súd Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 8R/4/2014, uznesením zo dňa 02.10.2014, o začatí reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 192/2014 dňa 08.10.2014, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 09.10.2014.

In the case of the petitioner – Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court Bratislava I in the proceedings held under file no. 8R/4/2014, by the resolution of  02. October 2014, decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic no. 192/2014 on 08 October 2014, while the restructuring proceedings is deemed to be commenced on 09 October 2014.

Následne Okresný súd Bratislava I  uznesením zo dňa 17.10.2014 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka. Uznesenie o povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku  č. 203/2014 dňa 23.10.2014, pričom reštrukturalizácia Dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 24.10.2014. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia Dlžníka.

Subsequently, the District Court Bratislava I by the resolution of 17 October 2014 permitted  the restructuring of the Debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 203/2014 on 23 October 2014, while the restructuring of the Debtor is deemed to be permitted from the date of 24 October 2014. The restructuring of the Debtor commences as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na adresu:

Mgr. Petra Gabrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR") the creditors of the Debtor are required within the deadline of 30 days from the permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address:

Mgr. Petra Gabrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 25.10.2014.

The date 25 October 2014 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.

The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim divided into principal and accessions and the accessions  broken down by legal cause of the creation; the  application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which  depend on fulfilment of certain condition,  register their claims in the same way, while there shall be stated the condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who shall state  in the  separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with stating the property by which itcis securted and the amount up to which it vis secured. The claim is applied in the Euro currency. Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A creditor who is an accounting entity, shall state in the application  whether the claim is recorded in its accounts.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company  in the territory of the Slovak Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak Republic for service of documents.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Any applications which do not meet the statutory requirements,  are not signed and dated or are not received within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing  the deadline for loding the claims.

Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application. Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the  claims.

V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad, považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči Dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t.j. do dátumu 08.10.2014 (vrátane).

Under the Act on Bankruptcy and Restructuring  all monetary claims against the Debtor that arose by the date of  initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 08 October 2014 (inclusive) are considered to be the claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.

V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči Dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides otherwise, only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right to exercise their rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely applied by lodging the application, the right to enforce these claims against the Debtor in case of confirmation of the restructuring plan by the court,  expires.

V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči Dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok Dlžníka; to platí rovnako aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.

In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered their claims  under this Act, to enforce these claims against the Debtor expires,  as well as the security rights relating to the property of the Debtor that have not been properly and timely registered; the same is applied also to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.

Záverom tohto listu si Vás týmto dovoľujem požiadať, aby ste po podaní písomnej prihlášky jej elektronickú verziu (iba prihlášok bez príloh – t.j. bez listín preukazujúcich údaje uvedené v prihláškach) zasielali zároveň na e-mailovú adresu: prihlasky@spravkyna.sk.

In conclusion of this letter we hereby ask you to send also an electronic version of applications (only applications without attachments – i.e. without documents proving the data referred to in the application) to e-mail address: prihlasky@spravkyna.sk after delivery of written applications.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

 

V Bratislave, 27.10.2014

 

Mgr. Petra Gabrišová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1