Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAJAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jungmannova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 940 891
Obchodné meno správcu: iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu: Kvačalova 10, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2014 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K/20/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu GAJAN, s.r.o., IČO: 35 940 891, Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.7.2014, sp. zn.: 2K/20/2014 vyhlásený konkurz týmto v zmysle § 28 ods. 3, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Ing. Gabriela Jakubičková, Holíčska 9, Bratislava, celková prihlásená suma vrátane príslušenstva: 1.000,- €, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 9.

V Bratislave, dňa 28.10.2014

iTRUSTee Recovery, k.s. správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1