Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIPEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 631 274
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2014  S 1179
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1k/25/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Gábor Száraz, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska  20, 064 01 Stará Ľubovňa, správca konkurznej podstaty úpadcu VIPEX s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 631 274, v súlade s udeleným záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 20.10.2014, týmto vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj súboru hnuteľných vecí úpadcu (súboru motorových vozidiel) zapísaných pod súpisovou zložkou majetku č. 19, 22, 23, 24 spolu v súpisovej hodnote 20.560,08 Eur. Špecifikácia predmetného súboru hnuteľných vecí úpadcu je publikovaná v Obchodnom vestníku č. OV 133/2014 dňa 14.07.2014 pod podaním „K013405“ v spojení s publikáciou v Obchodnom vestníku č. OV 160/2014 dňa 20.08.2014 pod podaním „K016115“.

            Záujemca o kúpu predmetného súboru hnuteľných vecí  musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty uvedených súpisových zložiek majetku, čo predstavuje sumu 20.560,08 Eur.

Podmienky predaja:

            Záujemca je povinný k ponuke pripojiť fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia a fyzická osoba je povinná predložiť fotokópiu občianskeho preukazu.

            Záujemca je povinný zložiť na účet vyhlasovateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu vedený v OTP Banka Slovensko, a .s. č. účtu 15624756/5200 variabilný symbol 12520142 minimálne 50 % navrhovanej kúpnej ceny a táto musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 20.11.2014 do 15.00 hod.

            Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo doručia osobne na adresu – JUDr. Gábor Száraz, správca, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska  20, 064 01  Stará Ľubovňa a obálku viditeľne označia takto: „KONKURZ – NEOTVÁRAŤ, sp. zn.: 1K/25/2014- súbor hnuteľných vecí (motorové vozidlá)“.

            Ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí dňa 20.11.2014 o 15.00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote 10 dní od skončenia ponukového konania v kancelárii správcu, pričom správca vyhodnotenie ponukového konania predloží oddelenému veriteľovi na schválenie.

            Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom predaj súboru hnuteľných vecí úpadcu bude možný len so súhlasom oddeleného veriteľa. Správca konkurznej podstaty úpadcu a oddelený veriteľ majú právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcu, a to bez uvedenia dôvodu.

            Vyhlasovateľ – správca konkurznej podstaty oboznamuje záujemcov, že prevádzaný súbor hnuteľných vecí, ktorý je predmetom tohto ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží.

Ďalšie podmienky:

            Záujemcovia o kúpu súboru hnuteľných vecí úpadcu sa môžu informovať o ohliadke na tel. č. 052/4322 774, resp. mailom na adrese ak.szaraz@gmail.com.

            Správca bude písomne informovať všetkých účastníkov ponukového konania o výsledku ponukového konania do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1