Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marta Vevurková
Sídlo správcu: Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K/25/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca  6, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 585  v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov  oznamujem účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné  v kancelárií správcu na adrese: ul. Mieru, novostavba oproti rod. domu s.č. 4,  029 01 Námestovo, každý pracovný deň  v úradných hodinách od: 08:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.

 

JUDr. Marta Vevurková

Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1