Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Gabčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1967
Obchodné meno správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu: Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/31/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Božena Gabčová, nar. 17.12.1967, bytom Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 1K/31/2014 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421908989977 alebo prostredníctvom e-mailu na presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1