Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 40K/18/2014
Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty úpadcu PD Polianka – 40K/18/2014

 

Zabezpečený veriteľ:  GB management, a.s., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, Česká republika, IČO 289 82 746

Číslo zabezpečenej pohľadávky: 15-GBM-1

Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo

Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 675.816,98,-EUR

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 19.03.2013, záložné právo vzniklo registráciou v NCR záložných práv pod sp. zn. NCRzp:54548/2014 zo dňa 07.05.2014 o 13:26:35

 na majetok zapísaný do súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa §77 ods.2 ZKR

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  8.

právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci č. 3 zo dňa 09.06.2011

dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572

celková suma: 88.719,68,-€

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  9.

právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 14.06.2011

dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572

celková suma: 7.500,12,-€

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  10.

právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 1.8.2012

dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572

celková suma: 331.400,40,-€

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  11.

právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 10.08.2012

dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572

celková suma: 187.583,95,-€

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  12.

právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 14.08.2012

dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572

celková suma: 165.371,40,-€

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  13.

právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 24.08.2012

dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572

celková suma: 33.773,80,-€

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1