Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DSV-AS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Levočská 27, 064 01  Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 101
Obchodné meno správcu: iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu: Čemernianska  36, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/41/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu DSV- AS, a.s., IČO: 36 465 101, sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 2.9.2014, sp. zn.: 1K/41/2014, zverejneným v OV. č. 172/2014 zo dňa 9.9.2014 vyhlásený konkurz týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z.  o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

Predmetnú účet je vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK44 0200 0000 0015 1977 8956

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 28.10.2014

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1