Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMARKET, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: časť II/200 200, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 577 504
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/20/2014
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, ako správca úpadcu STAVMARKET spol.  s r. o. „v konkurze“, so sídlom časť II/200 Turzovka, IČO: 31 577 504, v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii („ZKR“) týmto zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa

 

10. decembra 2014 (streda) o 10:00 hod.

 

v sídle správcu: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina.

 

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Prezentácia veriteľov od 9.30 hod.

2. Otvorenie

3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR

4. Voľba veriteľského výboru § 37 ZKR

5. Rôzne

6. Záver

 

Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny originál výpisu z OR alebo osvedčenú kópiu výpisu z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom resp. poverením s osvedčeným podpisom veriteľa a dokladom totožnosti.

 

Kontakt správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, tel.: +421(0) 903 514 563

                                                                              e-mail: martin@chlapik.eu

 

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1