Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Weissenborn
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kengyeľská 404/1, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1956
Obchodné meno správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 36K/5/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 10.11.2014

 

1. Predmet speňaženia

Správca dňom 10.11.2014 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. druhé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty:

pohľadávka úpadcu z bezdôvodného obohatenia voči tretím osobám - 1/ Gejza Czikhard, nar. 05.12.1964, bytom Dolný Štál 421 a 2/ Silvia Czikhardová, nar. 13.03.1969, bytom Dolný Štál 421, judikovaná rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda, sp. zn. 6C/46/01, vo výške 100.000,00 SKK, znížená o vymoženú čiastku cca 1.680,08 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).

Predmetná Pohľadávka bola do súpisu všeobecnej podstaty zaradená a dňa 26.09.2014 zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 184/2014 pod č. K018605. Dňa 08.10.2014 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov na speňaženie predmetnej Pohľadávky.

Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne správca telefonicky na tel. č. 0908 98 99 77 alebo mailom: trnava@irkr.sk. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávke vo vopred dohodnutom termíne.

 

2. Spôsob speňaženia

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávka v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení pohľadávky.

V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávky alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

 

3. Podmienky ponukového konania

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr desiaty (10.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola ponukového konania do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej obálke s nápisom „36K/5/2014 S 1436 – Pohľadávka – Ponukové konanie - 2. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 25,00 EUR na účet úpadcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK2502000000002382896453, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke záujemcu, ak

  1. ponuka záujemcu o Pohľadávku nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
  2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
  3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.

V prvom kole ponukového konania nesmie byť kúpna cena nižšia ako 82,00 EUR. V druhom kole ponukového konania alebo ďalšom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená zábezpeka.

 

4. Vyhodnotenie ponukového konania

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávky, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od doručenia výzvy.

V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

5. Záverečné ustanovenia

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1