Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Topor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stred 50/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/30/2013 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 28K/30/2013
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Topor, nar.: 25.06.1978, trvale bytom: Stred 50/24, 017 01 Považská Bystrica zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.11.2014 o 10:00 hod. v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na Moyzesovej ul. č. 816/100, 017 01 Považská Bystrica s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze

2. Voľba zástupcu veriteľov

3. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1