Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BENTRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Priehon 50, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 435 581
Obchodné meno správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu: Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/53/2012 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 32K/53/2012
Druh podania: Iné zverejnenie

Vyhodnotenie ponukového konania (oddelená podstata)

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., správca úpadcu BENTRA, s.r.o., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 31 435 581, oznamuje, že ukončil 11. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Predmetom ponukového konania boli hnuteľné veci zapísané v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 pod zn. K019391. V stanovenej lehote bola správcovi doručená ponuka od 1 záujemcu.

 

Por. č.

 

 

Továrenská značka

 

Druh vozidla

EČV

 

Rok výroby

 

VIN

 

Úspešný

záujemca

 

  Víťazná

  ponuka

1

Man

 

ťahač

 

NR748ET

 

 

2003

 

WMAH12ZZZ4M375281

 

2

Man

 

ťahač

NR904BR

 

2001

 

WMAT32ZZZ1M330404

 

 

5

Scania

 

ťahač

NR936DZ

 

2004

 

 

XLER4X20005107877

 

6

Kogel

 

náves

 

NR927YK

 

1994

 

WK0SVKT244128778

 

7

Panav

 

náves

 

NR799YK

 

2000

 

TKPNV35L0Y5900103

 

8

Kogel

 

náves

NR936YK

 

1994

 

TKRN34P70R0Z00018

 

Pavol Brisuda

 

1.325,00 €

9

Asko

 

náves

NR536YE

 

1996

 

U59V35B11T1AS0479

 

 

Úspešný záujemca je povinný uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu do 20 dní od zverejnenia tohto vyhodnotenia v Obchodnom vestníku.

Zabezpečený veriteľ má vyhradené právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že ich bude považovať za zjavne nevýhodné.

V Nitre dňa 28.10.2014

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1