Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mikolaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Edelényska 1995/50, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana  Závodská
Sídlo správcu: Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 30K/7/2012
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 30K/ 7/2012
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Juraj Mikolaj nar. 12.7.1960 oznamuje že na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 17.10.2014, ktoré mu bolo doručené 24.10.2014, dňa 27.10.2014 podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR vylúčil zo súpisu všeobecnej  podstaty nespeňažené pohľadávky úpadcu a to:

Položka č. 14 – peňažná pohľadávka vo výške 310 € voči dlžnikovi MS Logistic, s.r.o. Štefánikova 2196 Zlín, ČR

Položka č. 15 – peňažná pohľadávka vo výške 1500 € voči SKM Trans Opava, s.r.o. Smetanovo nám. 1180/7, Ostrava, ČR

Položka č. 16 – peňažná pohľadávka vo výške 1190 € voči AZ Trans s.r.o., Jaskovský rad 67, Bratislava

Položka č. 17 – peňažná pohľadávka vo výške 1900 € voči Casped CZ s.r.o. Cyrilská 16, Brno, ČR

Uvedené pohľadávky úpadcu správca vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu ich nespeňažiteľnosti.

Veriteľom úpadcu dáva do pozornosti možnosť previesť na požiadanie ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky vylúčený majetok podľa ust. § 81 ods. 3 ZKR. O prevod vylúčeného majetku je možné požiadať do 60 dní odo dňa tohto zverejnenia.

JUDr. Jana Závodská, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1