Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHP ŠIMKO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lomnická  581/16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 738 174
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 31K/57/2013
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z DRUHÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

úpadcu: SHP ŠIMKO s. r. o.

so sídlom: Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174

podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Spisová značka súdneho spisu: 31K/57/2013

Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1412

 

miesto konania schôdze/vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra

dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 28.10.2014

začiatok schôdze: 10.00 hod.

 

Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto

2. Správca : JUDr. Andrea Pállová

3. Zapisovateľ: Ing. Zdenka Bačová

4. Členovia veriteľského výboru:

  • DOREKO NITRA, s.r.o. – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa 23.07.2013 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
  • Ing. Matúš Karchutňák – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa 19.05.2014 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
  • Juraj Boledovič – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa 19.05.2014 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
  • Slovenská republika – Daňový úrad Nitra I – za: Slovenská konsolidačná, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 25.03.2014 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
  • Slovenská konsolidačná, a.s. – (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)

Program schôdze:

 

1. Otvorenie;

2. Uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku úpadcu;

3. Záver.

 

  • k bodu 1. Otvorenie zasadnutia;

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1 ZoKR na konanie druhého zasadnutia veriteľského výboru, toto bolo na základe potreby zvolané správcom. Správca ďalej skonštatoval, že sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru, pričom všetci 5 členovia veriteľského výboru sa za prítomných považujú v súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR (nakoľko hlasovali písomne), a teda v súlade s ust. §-u 38 ods. 2 ZoKR veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

 

  • k bodu 2. Uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku úpadcu;                                

Správca oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s obsahom súpisu majetku všeobecnej podstaty, na speňaženie ktorého žiada príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu.

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:

Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 80/2014 zo dňa 28.04.2014:

Nehnuteľnosti nach. sa v kat. úz. Kátlovce zapísané na LV č. 1552 ako:

 

Byt č. 1, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9097/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce ................................... v súpisovej hodnote 47.000,- €

 

Byt č. 2, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358,  katastrálne územie: Kátlovce .................................. v súpisovej hodnote 36.500,- €

 

Byt č. 7, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7570/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce ................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €

 

Byt č. 8, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3.,  list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce ................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €

 

S ohľadom na uvedené správca navrhol členom veriteľského výboru dve alternatívy speňaženia vyššie uvedeného majetku úpadcu, a to Alternatíva č. 1 a Alternatíva č. 2, s obsahom ktorých boli členovia veriteľského výboru podrobne oboznámení.

 

Nato sa pristúpilo k hlasovaniu:

Hlasovanie o speňažení nehnuteľného majetku úpadcu prostredníctvom Alternatívy č. 1:

Hlasovanie:                 DOREKO NITRA, s.r.o. ..................................................... ZA

                                   Slovenská republika – Daňový úrad Nitra I ......................... ZA

                                   Ing. Matúš Karchutňák ......................................................... ZA

       Juraj Boledovič ...................................................................... ZA

                                   Slovenská konsolidačná, a.s. ................................................. ZA

 

Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné

 

Uznesenie

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:

 

Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 80/2014 zo dňa 28.04.2014:

 

Nehnuteľnosti nach. sa v kat. úz. Kátlovce zapísané na LV č. 1552 ako:

 

Byt č. 1, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9097/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce ................................... v súpisovej hodnote 47.000,- €;

 

Byt č. 2, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358,  katastrálne územie: Kátlovce .................................. v súpisovej hodnote 36.500,- €;

 

Byt č. 7, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7570/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce ................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €;

 

Byt č. 8, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3.,  list vlastníctva č. 1552, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013, štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce ................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €;

Správca speňaží vyššie uvedený nehnuteľný majetok úpadcu prostredníctvom Alternatívy č. 1, t.j. na dražbe organizovanej správcom, pričom pri stanovení najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby bude správca vychádzať zo súpisovej hodnoty nehnuteľného majetku.

 

  • k bodu 3. Záver

Zasadnutie veriteľského výboru bolo správcom ukončené o 10.10 hod.

 

JUDr. Andrea Pállová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1