Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kružno 96, 979 01 Kružno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 851 879
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 75/2013 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K 75/2013
Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj motorové vozidlá úpadcu, a to:

 

Por. č.

Popis hnuteľnej veci

Približný rok výroby

Poznámka (zabezpečovacie právo, súdny spor)

 

Hodnota

v €

 

1.

Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBCG41UX28550604, ev. č.: RS 545AK

2001

Vozidlo je nepojazdné, počet najazdených km 453.536

300,-

2.

nákladné vozidlo Škoda, VIN: TMBEFF673V5433200, ev. č.: RS 365AL

neznámy

Vozidlo je poškodené, počet najazdených km 172.531

300,-

3.

Renault Laguna GRANDTOUR 1,9 DCI, VIN:VF1KG0G0629137765, ev. č. RS-303BB

2003

Vozidlo je nepojazdné, počet najazdených km cca 380.000

300,-

 

 

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 12 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 2K 75/2013, NEOTVÁRAŤ“.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).

Budúcim vlastníkom majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

 

JUDr. Dušan Paulík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1