Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 40K/18/2014
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu PD Polianka – 40K/18/2014

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:  82.

popis:  ochranná známka BIOMILA – slovná, zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, číslo zápisu 223546, deň zápisu 15.12.2008, číslo prihlášky 1110-2008, dátum podania  prihlášky 05.06.2008, dátum platnosti do 05.06.2018, právny stav – platná

 

súpisová hodnota: 100.000,00,-€

majetok inej osoby ako úpadcu:  EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO 36 319 261

tretia osoba: EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO 36 319 261

dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:

§80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

sporný zápis:

 

 

 

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:  83.

popis:  ochranná známka BIOMILA – kombinovaná, zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, číslo zápisu 223547, deň zápisu 15.12.2008, číslo prihlášky 1111-2008, dátum podania  prihlášky 05.06.2008, dátum platnosti do 05.06.2018, právny stav – platná

 

súpisová hodnota: 100.000,00,-€

majetok inej osoby ako úpadcu:  EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO 36 319 261

tretia osoba: EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO 36 319 261

dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:

§80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

sporný zápis:

 

 

 

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:  84.

popis:  ochranná známka BIOMILUJEM – slovná, zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, číslo zápisu 223962, deň zápisu 13.02.2009, číslo prihlášky 1112-2008, dátum podania  prihlášky 05.06.2008, dátum platnosti do 05.06.2018, právny stav – platná,

 

súpisová hodnota: 100.000,00,-€

majetok inej osoby ako úpadcu:  EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO 36 319 261

tretia osoba: EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO 36 319 261

dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:

§80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

sporný zápis:

 

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1