Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALFIN GROUP, a.s.,"v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Janka Kráľa  3, 974 01  Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 589 119
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Horná   23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1R/4/2014
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze veriteľov

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo kancelárie v obvode Okresného súdu Banská Bystrica, správca dlžníka METALFIN GROUP, a.s.,“v reštrukturalizácii“, IČO: 45 589 119, so sídlom Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zvoláva podľa podľa ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2014 o 10.00. hod. v sídle  správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, Banská Bystrica, v reštaurácii New Angus, Horná 23, Banská Bystrica.

Program schvaľovacej schôdze:

1. Rozprava

2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Prezentácia účastníkov plánu bude prebiehať od 9:30 hod. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca. Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 21.10.2014 schválil predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v kancelárii správcu na ulici Horná 23, Banská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j. od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., kontakt: tel.: 048/ 471 73 39, e-mail: office@ssr.sk.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1