Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sídlisko II 1219/56, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu: Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/6/2014
Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Juraj Cogan, Palárikova 1634/33, 069 01 Snina o nasledujúci majetok podliehajúci konkurzu:
 

Číslo súp.

Popis nehnuteľnosti

Ulica, orientačné č.,

Súpisová

Mena

Spoluvlastnícky

K.Ú., číslo LV.,

súp. č.,

Deň zápisu

Dôvod zapísania

položky

 

obec, štát

hodnota

 

podiel

 

parc. č.

majetku

majetku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Byt

Sídlisko II 1219/56, Vranov nad Topľou, SR

14 300,-

EUR

1/2

Vranov nad Topľou, 5098

1219, 1004

28.10.2014

majetok vo vlastníctve tretej osoby

4.

Garáž

Sídlisko II 1219/56, Vranov nad Topľou, SR

2 100,-

EUR

1/2

Vranov nad Topľou, 1740

2021, 245

28.10.2014

majetok vo vlastníctve tretej osoby

 

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 5.5.2008

Záložné právo vzniklo povolením vkladu do katastra nehnuteľností pod č. V 788/2008, dňa 21.5.2008, Správa katastra Vranov nad Topľou

Zabezpečená suma: 15 739,- EUR

 

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1