Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 621
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 36R/4/2014
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru

dlžníka SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o. v reštrukturalizácii,

so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621

podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)

Miesto konania: Pekárska 11, Trnava

Dátum konania: 28.10.2014

Začiatok konania: 11,55 hod.

Prítomní:

- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca  a spracovateľ zápisnice

- Marian Pacher, štatutárny orgán dlžníka

- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka

- členovia veriteľského výboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava

Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., Wöllersdorf, Rakúsko

Milan Dejl, Praha, Česká republika

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Rôzne

4. Záver

AD 1.

Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2.

Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Bratislava.

Hlasovanie:

ZA: 3 veritelia – 3 hlasov

PROTI: nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01-VV- 36R/4/2014

Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského výboru veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Bratislava.

AD 3.

V rámci uvedeného bodu dlžník v zmysle ustanovenia § 143 ZKR požiadal o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní (do 17.01.2015), pričom svoju žiadosť odôvodnil vhodnosťou predĺženia z pohľadu prebiehajúcich obchodných a ekonomických reštrukturalizačných opatrení ako aj vhodnosťou posunu tejto lehoty s ohľadom na blížiace sa vianočné a novoročné sviatky. Následne veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o uvedenom návrhu:

Hlasovanie:

ZA: 2 veritelia – 2 hlasy

ZDRŽAL SA: 1 veriteľ – 1 hlas

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 02-VV-36R/4/2014

Veriteľský výbor predlžuje na žiadosť dlžníka v zmysle ustanovenia § 143 ZKR lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní, t.j. do 17.01.2015.

AD 4.

V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka, pričom členovia veriteľského výboru výslovne súhlasili s komunikáciou medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom e-mailovej pošty.

AD 5.

Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Bratislava, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení 01-VV-36R/4/2014 a 02-VV-36R/4/2014 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.

V Trnave, 28.10.2014

...........................................................

predseda veriteľského výboru: Slovenská sporiteľňa, a.s.

zastúpený: Mgr. Lóránt Kálmán

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1