Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 621
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 36R/4/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov

dlžníka: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621.

Spisová značka súdneho spisu: 36R/4/2014

Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2014S1477

Dátum a čas konania: 28.10.2014 o 11,00 hod.

Miesto konania: Pekárska 11, 917 01 Trnava

Prítomní:

a)    Predseda schôdze: JUDr. Erik Bilský, správca   

b)   JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník OS Trnava

c)    Marian Pacher, štatutárny orgán dlžníka

d)   Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)

Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze

2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka

3. Informácia o stave spoločnosti

4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR

5. Záver

Bod 1. Otvorenie

Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca dlžníka  

JUDr. Erik Bilský. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom  schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č. 163/2014 dňa 25.08.2014. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je podľa § 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastňujú 8 veritelia, z toho 8 veritelia oprávnení hlasovať s celkovým počtom 2 763 019 hlasov.  Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov v reštrukturalizácii. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.

Bod 2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii dlžníka

Na úvod tohto bodu rokovania schôdze veriteľov dopytoval správca veriteľov, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 % zo všetkých hlasov prítomných veriteľov, či navrhujú do programu schôdze aj zaradenie hlasovania o vyhlásení konkurzu. Vzhľadom k tomu, že žiaden veriteľ nepredniesol takýto návrh, správca vyzval prítomných veriteľov na prezentovanie stanovísk, resp. kladenie otázok týkajúcich sa reštrukturalizácie.

Zástupkyňa veriteľa SR – Daňový úrad Trnava požiadala predkladateľa plánu o vytvorenie samostatnej skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky a zaradenie jeho pohľadávok do tejto skupiny.

Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave požiadala predkladateľa plánu o vytvorenie samostatnej skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky a zaradenie jej pohľadávok do tejto skupiny.

Zástupkyňa veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. taktiež požiadala predkladateľa plánu o vytvorenie samostatnej skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky a zaradenie jeho pohľadávok do tejto skupiny. Upozornila dlžníka a správcu na neplnenie odvodových povinností dlžníka od začatia reštrukturalizačného konania a upozornila aj na trestnoprávnu zodpovednosť za neplatenie poistného.

Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave upozornila dlžníka a správcu na povinnosť úhrady prednostných pohľadávok reštrukturalizačného konania.

Keďže ďalšie otázky a stanoviská veriteľov neboli veriteľmi prezentované, správca pristúpil k ďalšiemu bodu programu.

Bod 3. Informácia o stave spoločnosti

Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia reštrukturalizačného konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že v súlade s ust. §114 ods. 1 ZKR právne úkony dlžníka mimo bežných právnych úkonov podliehajú dohľadu a schvaľovaniu zo strany správcu.

Bod 4. Voľba veriteľského výboru

Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti zvoliť trojčlenný alebo päťčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu členov veriteľského výboru postupne v poradí od prítomných veriteľov s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe veriteľov za členov veriteľského výboru:

a) Správca predložil na 1. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., FN 117109 so sídlom vo Wöllersdorfe, Rakúsko.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 7 veritelia s počtom 2 749 560 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 13 459 hlasov

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:     

Uznesenie č.1:

Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., FN 117109.

b) Správca predložil na 2. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom v Bratislave.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 7 veritelia s počtom 2 732 600 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 30 419 hlasov

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.2:

Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653.

c) Správca predložil na 3. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa SR – Daňový úrad Trnava so sídlom v Trnave.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 5 veritelia s počtom 266 837 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 3 veritelia s počtom 2 496 182 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

d) Správca predložil na 4. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa VERTEX BÚTOR Bútoripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság so sídlom v Nemesnáddudvar, Maďarsko.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 1 veriteľ s počtom 34 953 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 7 veritelia s počtom 2 728 066 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

e) Správca predložil na 5. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484 so sídlom v Bratislave.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 5 veritelia s počtom 266 837 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 3 veritelia s počtom 2 496 182 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

f) Správca predložil na 6. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa IMA INVEST s.r.o., IČO: 36 520 349 so sídlom v Zlatých Moravciach.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 2 veritelia s počtom 50 687 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 6 veritelia s počtom 2 712 332 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

g) Správca predložil na 7. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874 so sídlom v Bratislave.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 5 veritelia s počtom 266 837 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 3 veritelia s počtom 2 496 182 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Milan Dejl, IČO: 40 781 131 so sídlom v Prahe, Česká republika.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 4 veritelia s počtom 2 531 135 hlasov

proti: nikto

zdržal sa: 4 veritelia s počtom 231 884 hlasov

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:     

Uznesenie č.3:

Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Milan Dejl, IČO: 40 781 131.

Správca vyhodnotil, že veriteľský výbor bude pracovať ako trojčlenný a jeho zvolenými členmi sú veritelia:

1. člen VV: Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., FN 117109, so sídlom v Wöllersdorfe, Rakúsko

2. člen VV:Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom v Bratislave

3. člen VV: Milan Dejl, IČO: 40 781 131 so sídlom v Prahe, Česká republika 

Zároveň zvolal prvé zasadnutie novozvoleného veriteľského výboru bezodkladne po skončení schôdze veriteľov na 11,55 hod. na mieste konania schôdze veriteľov. 

Bod 5.: Záver

Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 11,45 hod.

Správca túto zápisnicu odovzdal skrátenou cestou súdu.

V Trnave, dňa 28.10.2014

________________________

JUDr. Erik Bilský

predseda schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1