Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sirk -, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 037 001
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/73/2012 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/73/2012
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca na základe súhlasu súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru, vylučuje zo súpisu majetku podstát nasledovný majetok Úpadcu zapísaný vo všeobecnej podstate:

Peňažné pohľadávky:

Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník –

ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - IČO

Suma v €

Mena

Právny dôvod vzniku

Faktúra č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

2 392,84 €

EUR

neuhradená faktúra č. 164/2004

164/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

1 868,17 €

EUR

neuhradená faktúra č. 172/2004

172/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

1 511,06 €

EUR

neuhradená faktúra č. 177/2004

177/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

1 104,32 €

EUR

neuhradená faktúra č. 185/2004

185/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

2 558,28 €

EUR

neuhradená faktúra č. 190/2004

190/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

151,05 €

EUR

neuhradená faktúra č. 205/2004

205/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

813,48 €

EUR

neuhradená faktúra č. 154/2004

154/2004

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o.

Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280

2 097,37 €

EUR

neuhradená faktúra č. 151/2004

151/2004

ARTEM ZAE du Chemin Vert

Route de Clermont

Persan, France

953 40

3389414160

31 971,43 €

EUR

faktúra č. 70/2005

70/2005

ARTEM ZAE du Chemin Vert

Route de Clermont

Persan, France

953 40

3389414160

25 063,77 €

EUR

faktúra č. 74/2005

74/2005

ARTEM ZAE du Chemin Vert

Route de Clermont

Persan, France

953 40

3389414160

518,00 €

EUR

faktúra č. 149/2005

149/2005

Deň vylúčenia:       24.10.2014

Dôvod vylúčenia:  Majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť, v spojení so súhlasom súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru s vylúčením vecí, zo dňa 16.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1