Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kruh, spol s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Oprava údajov veriteľa v oznámení o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok zverejneného v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa 24.10.2014

Správne:  Igor Sládek, Arbesovo náměstí  283/9, 150 00 Praha, nar. 15.04.1955, ČR

Pohľadávka č. 18/S-1 prihlásená suma:    75 431,03 EUR

Ing. Katarína Roderová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1