Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZuziSan s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kováčska  9, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 063 226
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana  Závodská
Sídlo správcu: Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 31K/15/2014
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 31K/15/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Správca úpadcu ZuziSan s.r.o. podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje zapísanie pohľadávky veriteľa Sarana Pharm s.r.o.  so sídlom Ligetská 2, Handlová IČO: 44 718 071 do zoznamu pohľadávok úpadcu dňa 27.10.2014. Veriteľ Sarana Pharm s.r.o. dňa 27.10.2014 doručil do kancelárie správcu prihlášku nezabezpečenej pohľadávky voči úpadcovi v celkovej výške 903,82 € z toho istina 812,64 €, úrok z omeškania 91,18 € . Pohľadávka vznikla neúplným uhradením štyroch faktúr z obchodného styku.

V Košiciach dňa 28.10.2014

JUDr. Jana Závodská, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1