Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Dunajská  48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/38/2014
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty
  1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 664,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník: Adriána Bederová; Súpisová hodnota: 663,88 EUR; Deň zapísania majetku: 28.10.2014;
  2. Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota; Popis: peňažná hotovosť; Mena: EUR; Súpisová hodnota: 1.700,00 EUR; Deň zapísania majetku: 28.10.2014;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1