Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Firbasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poľovnícka  1, 931 01  Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1941
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu: Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/14/2014 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 23K/14/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lea Gubová, správca úpadcu Margita Firbasová, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 08:30 hod do 14:30 hod v kancelárii správcu na Ul. Hornopotočná 16, 917 01 Trnava, po predchádzajúcom telefonickom kontaktovaní správcu na tel. č. 0905 236 490. V Trnave, dňa 28.10.2014 JUDr. Lea Gubová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1