Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Imrich  Tardík
Sídlo správcu: Astronomická 11, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014 S62
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/39/2014
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 587 704, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/39/2014, oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 18.12.2014 o 11,00 hodine vo veľkej rokovacej miestnosti v Biznis centre KERAMETAL, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava. Prezentácia od 10:45 hod.. Program schôdze:  1. Otvorenie schôdze  2. Informácia správcu a stave konkurzného konania  3. Voľba veriteľského výboru  4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR  5. Záver.  Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Imrich Tardík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1