Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Imrich  Tardík
Sídlo správcu: Astronomická 11, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014 S62
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/39/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 587 704, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/39/2014, v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 Eur na č. ú.: IBAN: SK69 1100 0000 0026 2584 4843 vedenom v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

JUDr. Imrich Tardík, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1