Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Híveš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šafranová 396/21, 991 25 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1975
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/1/2014
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Jednotlivé súpisové zložky:

 

Nehnuteľnosti (pozemky)

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Spoluvl. podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

887

Zastavané plochy a nádvoria

447

29

kat. úzm. Nenince, obec: Nenince, okres: Veľký Krtíš

1/1

186,17 €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

888

Záhrady

1990

29

kat. úzm. Nenince, obec: Nenince,  okres: Veľký Krtíš

1/1

180,29 €

 

 

Nehnuteľnosti (stavby)

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Popis

Súpisné číslo

Číslo parcely

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Spoluvl. podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Dom ako nadstavba

210

887

29

kat. úzm. Nenince, obec: Nenince,  okres: Veľký Krtíš

1/1

5 000,- €

 

 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Popis

Rok výroby

Spoluvl. podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Motorové vozidlo – VW TRANSPORTER 70 XOC, VIN: WV2ZZZZ7OZSH026046

1994

1/1

2 000,- €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Motorové vozidlo – VOLKSWAGEN CASDY, VIN: WV2ZZZ2KZ4X010142

2004

1/1

5 000 ,- €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Nákladný automobil – AVIA A 31T-L, VIN: WV2ZZZ2KZ4X010142

1994

1/1

1 500,- €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

PRÍVES NÁKLADNÝ VALNÍKOVÝ, VIN: U5HV0751191RB0038

2009

1/1

500,- €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Nákladné vozidlo LIAZ, VIN: TNL150261J2DA0062

1988

1/1

1 000,- €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Motorové vozidlo PEUGEOT

2012

1/1

8 000,- €

 

 

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Banka

Číslo účtu

Mena

Zostatok

Súpisová hodnota v €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

vkladná knižka č. 70904953/0900

EUR

174,50

174,50 €

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1