Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Dunajská  48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/38/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08  Bratislava ako správca úpadcu: Adriána Bederová „v konkurze“, nar. 14.08.1979, Vážska 7, 821 07  Bratislava podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom: č.ú.: 2622172180/1100 vedený v banke Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo Zoznamu pohľadávok, Správa pre príjemcu: Bederova.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1