Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Levočská 827/23, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 714
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2R/4/2044
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru

 

v konkurznom konaní úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze so sídlom: Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714 (ďalej len „úpadca“),

vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 2R/4/2011

                                              

Miesto konania: Rumanova 2, 040 01  Košice

 

Termín konania: 20.10.2014 o 14.00 hod.

 

Prítomní členovia veriteľského výboru:

 

  1. ČSOB Leasing, a.s. (predseda veriteľského výboru)
  2. Československá obchodná banka, a.s. (člen veriteľského výboru)       
  3. VB LEASING SK, spol. s r.o. (člen veriteľského výboru)  

 

Program  zasadnutia  veriteľského výboru je:

 

  1. Otvorenie
  2. Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty  (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 06.08.2013
  3. Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 06.08.2013
  4. Hlasovanie o návrhu predsedu veriteľského výboru – ČSOB, Leasing a.s. k udelenie záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty  (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 10.10.2014
  5. Hlasovanie o návrhu predsedu veriteľského výboru – ČSOB, Leasing a.s. k udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 10.10.2014
  6. Záver

 

1. bod programu – otvorenie

 

Členovia veriteľského výboru hlasovali písomne, zaslaním svojho hlasu predsedovi veriteľského výboru. V  zmysle § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) cit.: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“.

 

Písomne hlasovali všetci členovia veriteľského výboru a preto je zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 odst. 2 ZKR uznášaniaschopné.

 

                Členovia veriteľského výboru hlasovali o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty  (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 09.01.2013 zaslanej správcom predsedovi veriteľskému výboru, ako aj ostatným členom veriteľského výboru v „Prvá arbitrážna k.s. v znení:

 

„Prvá arbitrážna k.s.

 

Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364

sídlo kancelárie v rámci obvodu OS Prešov: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

správca úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Levočská 827/23, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 482 714

__________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                             CHOHOĽÁK & ČESLA s.r.o.

                                                                                                             Rumanova 2

                                                                                                             040 01 Košice

 

                                                                                                             V Kežmarku dňa 06.08.2013

 

Sp. zn súdu: 2R/4/2011

 

Žiadosť o vyradenie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

Žiadosť o súhlas s precenením súpisovej položky.

 

I.

Uznesením Okresného súdu v Prešove zverejneným v Obchodnom vestníku č. 125/2012 dňa 29.júna 2012 bola spoločnosť Prvá arbitrážna k.s. so sídlom MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, ustanovená do funkcie správcu úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o., Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714 (ďalej len „Úpadca“).

 

V zmysle ust. § 91 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) „Účelom speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu je získať čo najvyšší výťažok, v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca postupuje spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou vyberie tak, aby čo najlepšie splnil účel speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené týmto zákonom.“

 

Správca na základe záväzného pokynu predsedu veriteľského výboru zverejnil dňa 11.12.2012 v Obchodnom vestníku SR č. 239/2012 2. ponukové kolo predaja majetku úpadcu, konkrétne, havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758. Pre 2. kolo verejného ponukového konania bola stanovená najvyššia ponúknutá cena so súhlasom veriteľského výboru. Správcovi do konca lehoty na predkladanie ponúk na predaj majetku úpadcu, nebola doručená na adresu správcu, žiadna obálka s ponukou na kúpu majetku všeobecnej podstaty.

 

Na základe týchto skutočností, a prihliadnutia na skutočnosť, že majetok Úpadcu KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 je nepojazdný a v nevyhovujúcom technickom stave, nachádzajúci sa v Českej republike, pričom náklady spojené s opravou, následným prevozom do sídla správcu, by mnohonásobne prevýšili výťažok z predaja a uspokojeia všetkých veriteľov, a tým by sa nedosiahol účel konkurzu, a to pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov z výťažku získaného speňažením konkurznej podstaty. Týmto Vás žiadam, ako predsedu veriteľského výboru podľa § 81 ods. 1 ZKR o vylúčenie majetku zo súpisu, konkrétne nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 nakoľko majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

 

Taktiež Vás chcem ako Predsedu veriteľského výboru touto cestou požiadať o udelenie súhlasu s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012, a to peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad proti ktorému sa začalo dňa 27.12.2012 konkurzné konanie a správca predpokladá, že nebude pohľadávka uspokojená v plnej výške. Správca navrhuje jej precenenie na 25% nominálnej hodnoty, t.j. sumu 12.784,83 eur.

 

Uvedený postup zreálni výšku všeobecnej podstaty a prejaví sa v spravodlivom pomere podstát pre zaraďovaní pohľadávok proti podstate, nakoľko ide momentálne pri súčasnej súpisovej hodnote (ktorá je nad všetku pochybnosť po začatí konkurzného konania na Michala Orolína nereálna, pretože 100% vymoženie je ťažko predpokladateľné) v najväčšej miere znáša všeobecná podstata.

 

S pozdravom

                                                                                                                             ..................................................

                                                                                                                             Prvá arbitrážna k.s.

                                                                                                                             Mgr. Peter Kundrát

                                                                                                                             komplementár spoločnosti“

 

 


2. bod programu - Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty  (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 06.08.2013.

 

K návrhu uznesenia:

 

Hlasovanie:

Za: 3 hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa 0 hlasov

 

Prijatie uznesenia:

 

,,Veriteľský výbor súhlasí so Žiadosťou správcu úpadcu o udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty  (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 06.08.2013.

 

3. bod programuHlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 19.02.2013 zaslanej správcom predsedovi veriteľskému výboru, ako aj ostatným členom veriteľského výboru v „Prvá arbitrážna k.s. v znení:

 

„„Prvá arbitrážna k.s.

 

Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364

sídlo kancelárie v rámci obvodu OS Prešov: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

správca úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Levočská 827/23, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 482 714

__________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                             CHOHOĽÁK & ČESLA s.r.o.

                                                                                                             Rumanova 2

                                                                                                             040 01 Košice

 

                                                                                                             V Kežmarku dňa 06.08.2013

 

Sp. zn súdu: 2R/4/2011

 

Žiadosť o vyradenie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

Žiadosť o súhlas s precenením súpisovej položky.

 

I.

Uznesením Okresného súdu v Prešove zverejneným v Obchodnom vestníku č. 125/2012 dňa 29.júna 2012 bola spoločnosť Prvá arbitrážna k.s. so sídlom MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, ustanovená do funkcie správcu úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o., Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714 (ďalej len „Úpadca“).

 

V zmysle ust. § 91 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) „Účelom speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu je získať čo najvyšší výťažok, v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca postupuje spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou vyberie tak, aby čo najlepšie splnil účel speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené týmto zákonom.“

 

Správca na základe záväzného pokynu predsedu veriteľského výboru zverejnil dňa 11.12.2012 v Obchodnom vestníku SR č. 239/2012 2. ponukové kolo predaja majetku úpadcu, konkrétne, havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758. Pre 2. kolo verejného ponukového konania bola stanovená najvyššia ponúknutá cena so súhlasom veriteľského výboru. Správcovi do konca lehoty na predkladanie ponúk na predaj majetku úpadcu, nebola doručená na adresu správcu, žiadna obálka s ponukou na kúpu majetku všeobecnej podstaty.

 

Na základe týchto skutočností, a prihliadnutia na skutočnosť, že majetok Úpadcu KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 je nepojazdný a v nevyhovujúcom technickom stave, nachádzajúci sa v Českej republike, pričom náklady spojené s opravou, následným prevozom do sídla správcu, by mnohonásobne prevýšili výťažok z predaja a uspokojeia všetkých veriteľov, a tým by sa nedosiahol účel konkurzu, a to pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov z výťažku získaného speňažením konkurznej podstaty. Týmto Vás žiadam, ako predsedu veriteľského výboru podľa § 81 ods. 1 ZKR o vylúčenie majetku zo súpisu, konkrétne nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 nakoľko majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

 

Taktiež Vás chcem ako Predsedu veriteľského výboru touto cestou požiadať o udelenie súhlasu s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012, a to peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad proti ktorému sa začalo dňa 27.12.2012 konkurzné konanie a správca predpokladá, že nebude pohľadávka uspokojená v plnej výške. Správca navrhuje jej precenenie na 25% nominálnej hodnoty, t.j. sumu 12.784,83 eur.

 

Uvedený postup zreálni výšku všeobecnej podstaty a prejaví sa v spravodlivom pomere podstát pre zaraďovaní pohľadávok proti podstate, nakoľko ide momentálne pri súčasnej súpisovej hodnote (ktorá je nad všetku pochybnosť po začatí konkurzného konania na Michala Orolína nereálna, pretože 100% vymoženie je ťažko predpokladateľné) v najväčšej miere znáša všeobecná podstata.

 

S pozdravom

                                                                                                                             ..................................................

                                                                                                                             Prvá arbitrážna k.s.

                                                                                                                             Mgr. Peter Kundrát

                                                                                                                             komplementár spoločnosti“

 

 

K návrhu uznesenia:

 

Hlasovanie:

Za: 3 hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa 0 hlasov

 

 

Veriteľský výbor súhlasí so Žiadosťou správcu úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze o súhlas s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) na 25% jej nominálnej hodnoty, t.j. sumu 12.784,83 eura.

 

 

  1. bod programu hlasovanie o Návrhu predsedu veriteľského výboru – ČSOB Leasing, a.s. o udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 06.08.2013 zaslaný členom veriteľského výboru v znení:

 

Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na vylúčenie majetku úpadcu havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 zo súpisu všeobecnej podstaty.

                                                                                                                                                                 

Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na precenenie súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnú pohľadávku vo výške 51.139,32 eur voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) na 25% nominálnej hodnoty, t.j. na sumu 12.784,83 eur.“

 

K návrhu uznesenia:

 

Hlasovanie:

Za: 3 hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa 0 hlasov

                                         

Prijatie uznesenia:

 

,,Veriteľský výbor súhlasí s Návrhom predsedu veriteľského výboru ČSOB Leasing, a.s k udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty  (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) a k udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad)

 v nasledovnom znení:

 

Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na vylúčenie majetku úpadcu havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 zo súpisu všeobecnej podstaty.

                                                                                                                                                                 

Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na precenenie súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnú pohľadávku vo výške 51.139,32 eur voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) na 25% nominálnej hodnoty, t.j. na sumu 12.784,83 eur.

 

5. bod programu – záver

 

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

 

 

V Košiciach, dňa 20.10.2014

 

 

 

                                                                                                              _________________________________

                                                                                                              ČSOB Leasing, a.s.          

                                                                                                              predseda veriteľského výboru úpadcu

                                                                                                              UNITRANS TATRY,  s.r.o. v konkurze

                                                                                                              v zast.:

                                                                                                              CHOCHOĽÁK & ČESLA s.r.o.

                                                                                                              Mgr. Peter Česla – advokát a konateľ

                                                                                                              Mgr. Katarína Petrovičová – koncipient

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1